casusregie

Casusregie

De verbindende factor

Wij bieden casusregie in opdracht van verwijzers. We zijn hierbij de verbindende factor tussen de cliënt en de betrokken partijen. We werken o.a. middels een ‘1Gezin 1Plan 1Regisseur’. Hierin stellen we met alle betrokkenen de doelen op. Wij hebben het overzicht en houden de uitgezette lijn vast. Ook kunnen we toezien op de samenwerking tussen partijen en zien we overlap en hiaten in de hulpverlening. Wij kunnen de hulpverleners en betrokken organisaties aansporen tot afstemming, samenwerking en het behalen van de doelen. 

De casusregisseur van STERK! is de eerstverantwoordelijke in een casus.  De casusregisseur is verantwoordelijk voor het realiseren van passende ondersteuning aan de cliënt en het verloop van het hulpverleningsproces van begin tot eind en is bevoegd om zelf procesinterventies in te zetten (bv. Multidisciplinair overleg).