samenwerken

Hulpaanbod

Passende hulp voor iedere doelgroep

Wij kijken bij het geven van hulp altijd naar de cliënt, zijn (sociaal)netwerk en leefomgeving. Daarmee benutten we het (sociaal) netwerk optimaal; de buurt/familie, het gezin, de school en anderen in de eigen wijk. De hulpvraag van de klant staat altijd centraal. Samen met hen bepalen we welke hulp het beste past. We gaan daarbij uit van de kracht van de inwoners, het kind en de ouders. Bij alle hulpvragen werken we nauw en integraal samen met partners. Een hulptraject stemmen we altijd af met de hulpverleners in de wijk. Iedere kwetsbare inwoner, iedere jongere en elk gezin heeft een vast aanspreekpunt. Samen met hen maken we het gezinsplan. Dit doen we vanuit de visie ‘1Gezin 1Plan 1Regisseur. We stellen samen met de cliënt concrete doelen op en evalueren deze met een vastgestelde regelmaat.

Casusregie

Wij bieden casusregie in opdracht van verwijzers. We zijn hierbij de verbindende factor tussen de cliënt en de betrokken partijen. We werken middels een ‘1Gezin 1Plan 1Regisseur’. Hierin stellen we met alle betrokkenen de doelen op. Wij hebben het overzicht en houden de uitgezette lijn vast. Ook kunnen we toezien op de samenwerking tussen partijen en zien we overlap en hiaten in de hulpverlening. Wij kunnen de hulpverleners en betrokken organisaties aansporen tot afstemming, samenwerking en het behalen van de doelen.

De casusregisseur van STERK! is de eerstverantwoordelijke in een casus.  De casusregisseur is verantwoordelijk voor het realiseren van passende ondersteuning aan de cliënt en het verloop van het hulpverleningsproces van begin tot eind en is bevoegd om zelf procesinterventies in te zetten (bv. Multidisciplinair overleg).

Specialistische ambulante hulpverlening

Bij specialistische ambulante hulpverlening is een behandeling van complexe gezinsproblematiek waarbij het kind of de jongere in de eigen omgeving blijft wonen. Dat doen wij vanuit de visie dat opvoeden, veilig opgroeien en veilig samenleven niet altijd vanzelf gaan. Ouders werken vrijwillig mee en gezinnen kunnen ondersteuning vragen. Primair in het eigen sociale netwerk of aanvullend bij lokale voorzieningen. Soms zijn problemen zorgwekkend, complex en langdurig. Dit kan verbindingen en vertrouwen binnen gezinnen bedreigen. Soms zijn de rechten van het kind ernstig in het geding.

In deze situaties kan aanvullend specialistische hulp van STERK! ingezet worden. Zo licht als mogelijk en zo intensief als nodig.

Thuisbegeleiding

Thuisbegeleiding is er voor iedereen die door psychische, sociale of andere omstandigheden extra ondersteuning nodig heeft. Hulp uit de omgeving is dan niet meer voldoende

Samen met de inwoner werkt de medewerker op een praktische en doelgerichte manier aan het verminderen van de problemen en het verbeteren of stabiliseren van de  situatie. Er wordt niet overgenomen, maar er wordt geholpen om weer grip te krijgen op het leven. Er is daarbij nauw contact met uw naasten en andere hulpverleners of betrokkenen.

De medewerkers thuisbegeleiding zijn breed opgeleide professionals, die ruime ervaring hebben in specialistische begeleiding en ondersteuning in thuis situaties. Zij bieden hulp op tal van terreinen. Niet alleen op psychosociaal vlak, maar ook wat betreft opvoeding, het samen  opnieuw organiseren van huishouden, de administratie en het aanleren van vaardigheden. Thuisbegeleiding kan aanvullend zijn op een psychiatrische of andere behandeling.

Voor wie

Onze hulpverlening is gericht op inwoners in een kwetsbare situatie. We hanteren geen leeftijdsgrenzen. Onze hulp is gericht op zowel gezinnen als individuen.

Visie

Sleutelwoord in ons werken is ‘Integraal’. Dat betekent voor ons dat we in werken vanuit het gesprek met de cliënt en betrokkenen. Hierbij zijn ‘respect en ‘vertrouwen’ belangrijk voor ons. We zoeken naar compromissen. We hebben hierbij oog voor de omgeving en werken toe naar samenhang.

Dit vertaalt zich een tweeledige integrale aanpak. Het is een:

  1. allesomvattende, benadering met aandacht voor alle leefgebieden en een
  2. samenwerking tussen professionals die processen, werkwijze en expertise op elkaar afstemmen om tot een gezamenlijk plan te komen.

Het werken volgens een integrale en deskundige aanpak betekent dat STERK!:

  1. Werkt vanuit één plan, wat we opstellen met de cliënt, het (gezins)systeem, de betrokken organisaties en hulpverleners.
  2. Inzet op de eigen mogelijkheden van de cliënt en zijn (gezins)systeem.
  3. Inzet op het samenleven en opgroeien in de eigen omgeving.

Het werken op deze manier levert op dat STERK! deskundigheid en expertise van meerdere partijen bundelt om daarmee de problemen op de verschillende leefgebieden aan te kunnen pakken. Hiermee kunnen professioneel maatwerk leveren en maximaal resultaat behalen.