Privacy

Sterk!doet er alles aan om zorgvuldig met gegevens van cliënten om te gaan. Uw gegevens zijn van u. Als u begeleiding krijgt van Sterk! geeft u (een deel van) die gegevens aan ons. Sterk! gaat zorgvuldig om met deze informatie en vindt het belangrijk dat u op de hoogte bent van uw rechten en plichten op dat gebied.

Alle gegevens over cliënten en hulpverlening zijn vertrouwelijk en niet zomaar op te vragen. Niet door instanties, niet door andere hulpverleners en niet door familie of andere personen. Dat kan alleen met toestemming van de cliënten (16+) of de ouders/gezaghebbenden. Een dossier delen we ook niet zomaar. Iedereen die hulp krijgt bij Sterk! , krijgt een (digitaal) dossier. Daarin zitten persoonsgegevens, het Plan van Aanpak en bijvoorbeeld verslagen van gesprekken en evaluaties. In het dossier zitten gegevens over de cliënt , maar ook over personen met wie de cliënt direct te maken heeft, zoals uzelf en andere gezinsleden. Dit gebeurt alleen voor zover de gegevens relevant zijn voor de hulp aan de cliënt. Het vastleggen van deze gegevens is noodzakelijk voor een goede hulpverlening en Sterk! is daar wettelijk toe verplicht. Ook mag Sterk! een deel van de gegevens anoniem gebruiken voor statistieken, algemeen wetenschappelijk onderzoek of het besturen van de organisatie. Het gaat dan om gegevens van meerdere cliënten, bijvoorbeeld het aantal aanmeldingen of het tevredenheidscijfer over de hulp. Deze informatie wordt altijd gebruikt zonder dat uw naam hieraan gekoppeld is. Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven.

Geheimhouding:

Beroepskrachten in de jeugdzorg hebben een beroepsgeheim. Dat betekent dat medewerkers van Sterk! geen informatie over de cliënt of anderen geven, zonder dat de cliënt daar toestemming voor heeft gegeven. Als een medewerker van Sterk!denkt dat het (om de cliënt te kunnen helpen) belangrijk is om informatie uit te wisselen, zal hij/zij daarover altijd eerst met de cliënt in gesprek gaan en uitleggen welke informatie hij/zij, met wie en met reden wil delen. Er zijn een paar uitzonderingen. Informatie uitwisselen met andere, rechtstreeks bij de hulp betrokken hulpverleners mag bijvoorbeeld wél zonder toestemming. Dat is om de hulp aan de cliënt goed en snel te kunnen afstemmen. Ook als er sprake is van een melding volgens de meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling, of als een gezinsvoogd om informatie vraagt, mag er informatie worden gedeeld. Als de informatie op deze manier wordt gedeeld dan brengen wij de cliënt daarvan zoveel mogelijk op de hoogte.

Het dossier inzien:

Ouders,  jeugdigen en volwassen cliënt hebben recht op inzage in en afschrift van het dossier. Dat betekent dat de cliënt aan de hulpverlener kan vragen om het dossier in te zien of daar een kopie van kan krijgen. Het is mogelijk dat het verzoek hiertoe (voor een deel) wordt geweigerd, bijvoorbeeld als de privacy van een ander daardoor in het geding komt.

Correctie en vernietiging:

Als het dossier aantoonbare onjuistheden bevat, dan heeft de cliënt recht op correctie daarvan. Mocht de cliënt het niet eens zijn over bepaalde informatie in het dossier, dan heeft hij ook het recht om een ‘eigen verklaring’ toe te voegen. Ten slotte kan de cliënt vragen om vernietiging van (een deel van) het dossier. In de meeste gevallen zal hier (na een schriftelijk verzoek) binnen uiterlijk 3 maanden gehoor aan gegeven worden.

Wie:

Het recht op inzage, afschrift en vernietiging mag alleen gebruikt worden door de volgende personen:

  • De ouder met gezag (of voogd) als de cliënt nog geen twaalf jaar oud is;
  • De jeugdige én de ouder met gezag (of voogd) als de cliënt al wel twaalf maar nog geen zestien jaar is;
  • Door de jeugdige zelf als de cliënt zestien jaar of ouder is;
  • De volwassen cliënt.

Bewaartermijn:

Als de hulp stopt dan wordt het dossier gesloten en bewaren we het nog 15 jaar. Al die tijd kan de cliënt gebruik blijven maken van het recht op inzage, afschrift, correctie en vernietiging. Daarna wordt het dossier definitief vernietigd.